Tag: Jenkins

0

Jenkins 快速學習自我挑戰 Day1

介紹 Jenkins 課程介紹 目標 了解關鍵知識 使用 Jenkins 來設置自動建立 熟悉基礎 Jenkins 強烈的起始點 課程簡介 介紹 & 核心觀念 快速安裝 Jenkins UI 概覽 Jenkins 基礎 (自由型式工作) Maven 專案 超越基礎 結論 / Bonus 課程重點和方法 課程重點 Mac OS X 初學者 Java / Maven G